Seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk er uforenlig med FolkOrg sine verdier. FolkOrg er en åpen organisasjon hvor deltagelse på tvers av blant annet kjønn, generasjoner og ulike identiteter er noe man ser på som verdifullt, og som er viktig å ta vare på. Alle lag og medlemmer i FolkOrg bør derfor jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Vi skal alle respektere andres personlige rom og ikke overskride grensene for akseptabel oppførsel.  

 

Risikofaktorer 

I arbeidet med å forebygge seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk er det viktig å skape bevissthet rundt ulike risikofaktorer som finnes i miljøet vårt. Eksempler på det kan være aktiviteter på tvers av generasjoner, relasjoner med ulike maktforhold, alkohol, en-til-en-undervisning med mer. FolkOrg har gjort en egen kartlegging av risikofaktorer i vårt miljø som du kan lese her: Risikokartlegging

Begreper 

Diskriminering: Usaklig forskjellsbehandling knyttet til kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn, alder, omsorgsoppgaver, eller andre vesentlige forhold ved en person. Diskriminering kommer i mange former og inkluderer handlinger, ytringer eller unnlatelser. 

Seksuell trakassering: Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål og virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det legges vekt på den utsattes opplevelse, og det stilles ikke krav om at den som trakasserer gjør det med hensikt. Seksuell trakassering kan foregå fysisk, ikke-fysisk, verbalt og digitalt, og kan være alt fra seksuelt ladet stirring, grove vitser og spørsmål, til seksuelle overgrep. 

Trakassering: Handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. 

 

 

Retningslinjer 

For å redusere risikoen for overtramp og uønsket atferd har FolkOrg utviklet retningslinjer som alle medlemmer forventes å følge. Retningslinjene gjelder for alle arrangement og møteplasser i regi av FolkOrg sentralt og i regi av lag, arrangører og enkeltpersoner som er medlemmer i FolkOrg (videre brukes FolkOrg som samlebetegnelse).    

Formålet med retningslinjene er å beskytte alle i miljøet mot trakassering. Reglene er ikke ment for å regulere det som er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre i miljøet. 

 1. Vi behandler alle med respekt, og avstår fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Vi er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
 3. Vi er bevisste på rolleforståelse, makt og grenser når vi omgås andre. Den enkelte må utvise forsiktighet for ikke å misbruke den makten og respekten en besitter. For eksempel ved å utnytte sin posisjon for å oppnå seksuelle forhold som ikke er basert på gjensidig ønske eller forståelse.
 4. Vi viser respekt for andre medlemmer, utøveres, kursdeltagere og lederes/instruktørens privatliv.
 5. Vi er bevisste på hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt og er varsomme med å bruke kallenavn på andre, og med å kommentere andres utseende.
 6. Gruppebaserte skjellsord skal ikke brukes.
 7. Vi unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder, kulturell og religiøs tilhørighet.
 8. Vi har et bevisst forhold til inntak av alkohol, særlig i settinger hvor barn og unge er til stede.
 9. Man skal gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.
 10. Apparatet omkring virksomheten (instruktører, ledere, tillitsvalgte, styremedlemmer, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i all aktivitet i FolkOrg sine lag, kurs, festivaler, og andre arrangement.

 

I tillegg kommer disse retningslinjene i forbindelse med opplæring, kurs og arrangement som retter seg mot barn og unge: 

 1. Instruktører/ledere skal forevise politiattest. Det er leder/oppdragsgiver som melder inn behovet om politiattest via følgende nettside: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
 2. Bruk av rusmidler blant ledere/instruktører eller deltakere er forbudt. 

 

Hva gjør man når seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk forekommer

Videre følger retningslinjer for den som utsettes for seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk, for den som mistenker at andre utsettes for dette og for lag, arrangører og festivaler som mottar varsler om seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk.

 

Den som utsettes for seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk:

 • Ta kontakt / søk hjelp hos en du stoler på.
 • Kontakt ledelsen i festivalen, arrangementet, det lokale spel- og danselaget, områdelaget eller FolkOrg sentralt. Her kan du lese om varslingsrutinene til FolkOrg.
 • Kontakt politiet om du er blitt utsatt for et lovbrudd eller er usikker på om du er blitt utsatt for et lovbrudd.
 • Her er ulike rådgivningstelefoner og ressurstelefoner man kan kontakte:

 

Den som har mistanke om seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk:

Dersom noen i har mistanke om diskriminering, seksuell trakassering eller seksuelle overgrep og annen maktmisbruk, bør man varsle om dette, enten man er leder/instruktør, forelder, styremedlem, sitter i foreldregruppe, er medlem i laget eller arrangerings-/festivalkomite, eller er publikum eller besøkende. For unge deltakere er det ofte lettere å snakke med en annen person enn selv direkte å konfrontere den som har en atferd som oppleves som trakassering. Mistanken bør fremmes for ledelsen eller styret for det aktuelle arrangementet, eller man kan varsle FolkOrg sentralt. Det er ledelsen (eventuelt FolkOrg sentralt) sin oppgave å undersøke forholdet og kontakte politiet ved mistanke om straffbare forhold. Vær oppmerksom på at du i noen tilfeller har avvergingsplikt, les mer om avvergingsplikten her: https://plikt.no/

Lurer du på hva et varsel er og hvordan du kan gå frem? Les mer her: Varslingsrutinar i FolkOrg

 

Retningslinjer for lag, arrangører og festivaler som er medlemmer i FolkOrg. Fremgangsmåte ved varsel om seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk:

 1. Den som oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller seksuell trakassering og diskriminering er oppfordret til å varsle ledelsen eller styret for det aktuelle arrangementet/laget. Man kan også varsle FolkOrg sentralt. Det er ledelsen (eventuelt FolkOrg sentralt) sin oppgave å undersøke forholdet og kontakte politiet ved mistanke om straffbare forhold. Dersom det ikke er snakk om brudd på straffeloven, men brudd på likestillings- og diskrimineringsloven eller brudd på FolkOrgs retningslinjer skal ledelsen vurdere å iverksette annen oppfølging, f.eks. oppsigelse, fratakelse av oppgaver, begrenset deltaking eller utestenging fra aktiviteter. Beslutningen kan ha store konsekvenser for både den mistenkte og offeret. Derfor er det naturlig at den treffes av ledelsen som har det formelle ansvaret for laget, arrangementet eller festivalen.
 2. Som ledelse har man plikt til å undersøke alle varsler ved å snakke med de det gjelder. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kan du søke råd hos jurist i rådgivingstelefonen til Balansekunst (tlf. 940 87 929). Dersom mistanken viser seg være ubegrunnet skal man ikke foreta seg ytterligere i saken, men man kan med fordel jobbe for å hindre eventuell sladder og ryktedannelse.
 3. A) Dersom ledelsen finner mistanken om seksuell trakassering og diskriminering begrunnet
  I disse tilfellene må ledelsen agere. Hvilken prosedyre eller fremgangsmåte som velges bør avhenge av sakens karakter. Ledelsen bør uansett avholde separate møter med begge parter. Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratakelse av oppgaver, begrenset deltaking eller utestenging fra aktiviteter. Ledelsen burde i tillegg gjøre ytterligere tiltak innad i laget/festivalen for å forebygge og hindre at lignende hendelser gjentas.B) Dersom ledelsen finner mistanken om seksuelle overgrep begrunnet
  I disse tilfellene hører ikke saken lenger hjemme hos ledelsen og bør anmeldes til politiet. Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige skal de foresatte straks informeres. Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Forsøk å hindre sladder og ryktedannelse da det kan skade saken. Ledelsen i det aktuelle laget, arrangementet eller festivalen skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt, også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer i miljøet/laget/festivalen. Ledelsen burde i tillegg gjøre ytterligere tiltak innad i miljøet/laget/festivalen for å forebygge og hindre at lignende hendelser gjentas. 
 1. Ledelsen må sørge for at taushetsplikten overholdes for alle parter i saken og i forhold til mulige sanksjoner.
 2. FolkOrg sentralt har en rådgivende rolle hvor de skal hjelpe det lokale styret eller festivalledelsen slik at oppfølgingen av saken foregår i tråd med FolkOrg sine egne retningslinjer og norsk lov. I tilfeller der varselet er sendt direkte til FolkOrg sentralt, følges FolkOrg sine rutiner for håndtering av varsler. Disse kan du lese her: Varslingsrutinar i FolkOrg