Landsmøtet i FolkOrg 21.-23. april!

I sjølvaste 100-årsjubileumsåret 2023 vil FolkOrgs landsmøte finne stad i Oslo 21.-23. april.

Vi går i Myllargutens fotspor og vil difor ha landsmøtet, festmiddag og dansefest i ærverdige Gamle Logen.

Vi vonar ekstra mange ønskjer å delta på landsmøtet i år! Hugs at alle er velkomne, alle medlemmer har talerett og alle utsendingar har stemmerett!

PROGRAM FOR LANDSMØTET

Fredag 21.april

Kl. 18.00
Møte med områdelaga på Anker Hotel, Storgata 55, 0182 OSLO.

Kl. 20.00-23.00
Registrering av landsmøtedeltakar på Anker Hotel

Kl. 21.00
Konsert på Riksscenen: Benedicte Maurseth: Systerspel.
Landsmøtedelegatane kan få billett til rabattert pris til denne konserten. Ta kontakt med FolkOrg for meir info.

Laurdag 22.april

Kl. 08.00 –
Registrering av landsmøtedeltakar i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 OSLO

Kl. 09.00-09.15
Velkommen ved Hilde Reitan og musikalsk innslag ved Ole Erik Feragen

Kl. 09.15-10.15
Solbjørg Tveiten leier samtale om framtida til miljøet og FolkOrg med folk frå organisasjonen og politikarar.

Kl. 10.15-10.30 – pause

Kl. 10.30-11.20
Verkstad der deltakarane arbeider i grupper der tema er magasinet Folkemusikk og framtida til det. Verkstaden blir leia av Thomas Nilssen og Kjellbjørn Karsrud.

Kl. 11.20-11:30 – Pause

Kl. 11.30-12.00
Stian Carstensen med eit musikalsk skråblikk på organisasjonen og miljøet

Kl.12.00-13.00 – Lunsj

Kl. 13.00-16.00
Landsmøte

Kl.18.00 (Obs nytt tidspunkt!)
Middag, dans og sosialt samvær i Gamle Logen.

Konsertforedrag om Myllarguten ved Per Anders Buen Garnås.
Dansespel ved Dalakopa og fleire.

Sundag 23.april

Kl. 09.00-13.00
Landsmøtet held fram. Musikalsk innslag ved Kjellbjørn Karsrud

Kl. 13.00-14.00 – Lunsj

Kl. 15.00
Konsert på Riksscenen: Øyonn Groven Myhren: Haugtussa. Kvar enkelt kjøper billett på vanleg vis.

Dokumenter til landsmøtet – PDF

Landsmøtet 2023 FolkOrg – samla saksdokumenter

FolkOrg årsregnskap 2021 signert

FolkOrg revisjonsberetning 2021 signert

FolkOrg årsregnskap 2022 signert

FolkOrg revisjonsberetning 2022 signert

Årsmelding for FolkOrg 2021

Årsmelding for FolkOrg 2022

 

PRISAR
Overnatting på Anker Hotell:
Enkeltrom:                  kr. 890,- / kr 1.090,-   (Førstemann til mølla får billigaste pris!)
Dobbeltrom:               kr. 1.090,-

Dagpakker:
Dagpakke pr. person pr. dag kr 625,- (møte m/ lunsj)
3-retters middag laurdag kveld kr 895,- + drikke.

Vi kan ikkje garantere overnattingsplass til dei som melder seg på etter fristen. Påmeldte som ikkje kjem på møtet, og som ikkje har meldt avbod, må rekne med å måtte betale opphaldsutgiftene.

REISE
Utsendingane kan søke FolkOrg om reisetilskot. De må då fylle ut reiserekningsskjema.
Frist for innsending av reiserekning er 1. juni 2023.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: 20. MARS

FULLMAKTSSKJEMA
I tillegg til påmelding, må fullmaktskjema signert av leiar i laget, sendast til jorun@folkorg.no innan påmeldingsfristen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Jorun Hagen, e-post: jorun@folkorg.no, telefon: 22005622

LANDSMØTEMIDDAG/FEST

Fristen for å melde seg på landsmøtemiddagen er no gått ut.

Pris for middag og dans:
Medlemmar: 995 kr + drikke
Ikkje-medlemmar: 1095 + drikke

Det vil bli sendt ut faktura i etterkant.

Om du kun vil på dansen så treng du ikkje melde deg på, men kan betale i døra. Det kostar kr 100 for medlemmar og kr 200 for ikkje-medlemmar

Utsendingar til landsmøtet
Om utsendingar til landsmøtet seier vedtektene:  

§6 Utsendingar til landsmøtet . Stemmerett på landsmøtet har: 
A) Utsendingar frå lokallag, gruppa av yrkesutøvarar eller faglag som er tekne opp som medlemmer og som har betalt kontingent for siste meldingsår innan 31. desember etter følgjande skala: 

a. Lag med inntil 30 medlemmer: 1 utsending 
b. Lag med 30–99 medlemmer: 2 utsendingar
c. Lag med 100-199 medlemmer: 3 utsendingar
d. Lag med 200-299 medlemmer: 4 utsendingar
e. Lag med 300-399 medlemmer: 5 utsendingar
f. Lag med over 400 medlemmer: 6 utsendingar

B) To utsendingar frå kvart faglag som i hovudsak har institusjonar som medlemmer

C) Ein utsending frå kvart områdelag

D) Styret og varamedlemmer for dei styremedlemmene som ikkje kan møte på landsmøtet

  • Einskildpersonar som ikkje står tilslutta noko lokallag eller faglag, har ikkje stemmerett.  
  • Det kan ikkje nyttast fullmakter. Kvar utsending kan berre representere eitt lag. Alle medlemmer og tilsette i organisasjonen har talerett på landsmøtet. Styret kan invitere andre institusjonar og organisasjonar som observatørar med talerett til landsmøtet.»
  • Det er medlemstalet pr. 31.12.2022 som er grunnlaget for representasjonen til landsmøtet.
  • Alle utsendingar må ha gyldig medlemskap. Ta kontakt om de har spørsmål kring medlemskapen.

For spørsmål om landsmøtet ta gjerne kontakt
Linda Dyrnes, dagleg leiar
linda@folkorg.no

Kva skal FolkOrg arbeide med framover? 

Verdigrunnlag
FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for at folkemusikken og folkedansen i Noreg skal få ei sterkare rolle og betre vilkår i samfunnet, og med det fremje både kulturarv og god folkehelse. Levande folkemusikk- og dansetradisjonar i Noreg står for eit mangfald av ulike sjangrar og lokale variantar. Dei har fått si form gjennom langvarig bruk og utgjer fullverdig kunst i seg sjølv. Ei styrking, synleggjering og formidling av dei levande folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sentralt i FolkOrg sitt arbeid, og organisasjonen skal som ei naturleg følgje av ei levande tradisjonsforståing fremje utvikling og nyskaping på tradisjonelt grunnlag. FolkOrg vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar, medlemmer, arrangørar og publikum. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området.

 

Visjon
Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikk- og danseglede, og vil vere ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon.

LANGTIDSPLAN
Det er landsmøtet som vedtek kva FolkOrg skal arbeide med framover. Her kan du lese langtidsplanen som vart vedteke på landsmøtet i 2021.

Langtidsplan 2021-2023 – vedteke på Landsmøte 2021 (pdf-fil)

Alle medlemmer i FolkOrg har talerett og anledning til å sende inn saker til landsmøtet.

Frist for å fremje saker til landsmøtet var 15. januar 2023. 

 

 

Styret i FolkOrg etter valet på landsmøtet 2021

Leiar: Hilde Reitan
Nestleiar: Camilla Granlien
Nestleiar: Kristian Ihle Hanto

Styremedlem: Thomas Nilssen
Styremedlem: Kjellbjørn Karsrud
Styremedlem: Torfinn Hofstad
Styremedlem: Tormod Kleiveland 

1.vara: Ole Erik Feragen 
2.vara: Helene Høye
3.vara: Gro Skanke Raatama 

Fagutval for yrkesutøvarar 
Ingebjørg Lognvik Reinholdt
Silje Solberg 
Jon Bugge Mariussen 

Tilsynsnemnd 
Helene Myklemyr Bolstad
Per Øyvind Tveiten
Karolina Westling 

Valnemnda 
Solbjørg Tveiten
Øystein Rudi
Per Anders Buen Garnås

Her finn du kontaktinformasjon til alle som er i styret og utvala i FolkOrg


Digitalt landsmøte i 2021
I 2021 var landsmøtet digitalt, her kan du lese kva magasinet Folkemusikk skriv om landsmøtet i 2021.

Les heile saka i magasinet folkemusikk