FolkOrg har mottatt midlar frå Kultur- og likestillingsdepartementet, via Norsk Musikkråd. Stønadsordninga har som mål å senke terskelen for deltaking blant juniorar og C-klassingar på Landskappleiken og Landsfestivalen. Denne søknaden gjeld berre for deltaking på Landskappleiken. Utlysinga for refusjon av deltakaravgift til juniorar på Landsfestivalen, blir utlyst i august.

Stønadsordning i 2024
Dette er ei ordning som gjev støtte til lokallaga slik at dei kan dekke påmeldinga for juniorar og C-klassingar på Landskappleiken og Landsfestivalen, samt at lokallaget kan bidra med å dekke reiseutgifter/overnattingsutgifter for deltakande juniorar i samband med arrangementa. 

Målsetting
Målet med ordninga er å senke terskelen for deltaking på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk for juniorar og C-klassingar. 

Vilkår

  • Lokallaga i FolkOrg kan få støtte til å dekke éi påmelding per C-klassing. Lokallaget kan i tillegg få støtte til vere med å dekke reiseutgifter. 
  • Lokallaga kan totalt få inntil 1000 kr per C-klassing for å dekke deltakaravgift og bidra til å dekke reiseutgifter. 
  • Er bustadsadresse i eller nord for gamle Nord-Trøndelag, kan laget få dekt opp til 2000 kr per deltakande C-klassing. 

Lokallaget si rolle
Eitt av premissa som kjem med denne ekstrabevillinga frå regjeringa, er at stønadsordninga skal komme lokallaga til gode i form av å senke terskelen for deltaking på kulturelle aktivitetar. Difor er det lokallaga som må søke om midlane. Det er difor lokallaga som søkjer støtte på vegne av deltakaren. Det er likevel ikkje eit krav om at påmeldinga må gå gjennom lokallaget, men midlane som FolkOrg betalar ut, må vidareformidlast til enkeltpersonen via lokallaget.


Lokallaga kan søke stønad for så mange juniorar dei ønsker. For juniorar som deltek fleire gonger på same arrangement, får lokallaget kun refusjon for den første påmeldinga. Eit lokallag kan få kompensasjon for den same junioren på både Landskappleiken og Landsfestivalen. 

Søknadsfristen er 9.september.

Lurar du på noko i samband med søknaden? Ta kontakt med Live Visdal i FolkOrg - live@folkorg.no / 974 15 515.